معنی اسم رزین

محکم، استوار، متین، باوقار

ریشه اسم رزین

فراوانی اسم رزین

در حال حاضر ۹ نفر در گهواره با نام رزین ثبت نام شده اند.