معنی اسم روجا

درگویش مازندران ستاره صبح

ریشه اسم روجا

فراوانی اسم روجا

در حال حاضر ۲۹ نفر در گهواره با نام روجا ثبت نام شده اند.