معنی اسم زاهده

عربی مؤنث زاهد

ریشه اسم زاهده

فراوانی اسم زاهده

تا کنون کسی با نام زاهده در گهواره ثبت نام نکرده است.