معنی اسم زاهده

عربی مؤنث زاهد

ریشه اسم زاهده

فراوانی اسم زاهده

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام زاهده ثبت نام شده اند.