معنی اسم زاهده

عربی مؤنث زاهد

ریشه اسم زاهده

فراوانی اسم زاهده

تا کنون کسی با نام زاهده در گهواره ثبت نام نکرده است.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا