معنی اسم ساتی

در مصر باستان، نام فرشته نگهبان ارواح

ریشه اسم ساتی

فراوانی اسم ساتی

تا کنون کسی با نام ساتی در گهواره ثبت نام نکرده است.