معنی اسم سالسا

تند و تیز- نوعی سسس اسپانیایی -

ریشه اسم سالسا

فراوانی اسم سالسا

تا کنون کسی با نام سالسا در گهواره ثبت نام نکرده است.