معنی اسم سالویا

نام گلی است

ریشه اسم سالویا

فراوانی اسم سالویا

تا کنون کسی با نام سالویا در گهواره ثبت نام نکرده است.