معنی اسم سروشا

سروش + الف تانیث.در اوستا سروش به معنی اطاعت و فرمانبرداری امر خداوند و نام فرشته ای است که مظهر تسلیم و رضا در مقابل اهورا است.

فراوانی اسم سروشا

در حال حاضر ۲۲ نفر در گهواره با نام سروشا ثبت نام شده اند.