معنی اسم شاخ نبات

شاخ(فارسی) + نبات(عربی) ، شاخ شکر، نام افسانه ای معشوقه حافظ شیرازی

ریشه اسم شاخ نبات

فراوانی اسم شاخ نبات

تا کنون کسی با نام شاخ نبات در گهواره ثبت نام نکرده است.