معنی اسم شاخسار

محل انبوهی شاخه های درخت

ریشه اسم شاخسار

فراوانی اسم شاخسار

تا کنون کسی با نام شاخسار در گهواره ثبت نام نکرده است.