معنی اسم شادآفرید

آن که شاد آفریده شد، آفریده شاد

ریشه اسم شادآفرید

فراوانی اسم شادآفرید

تا کنون کسی با نام شادآفرید در گهواره ثبت نام نکرده است.