معنی اسم شاداب

با طراوت، تازه

ریشه اسم شاداب

فراوانی اسم شاداب

در حال حاضر ۸ نفر در گهواره با نام شاداب ثبت نام شده اند.