معنی اسم شادرخ

آن که چهره ای شاد و متبسم دارد

ریشه اسم شادرخ

فراوانی اسم شادرخ

تا کنون کسی با نام شادرخ در گهواره ثبت نام نکرده است.