معنی اسم شمایل

خوبیها و خصلتهای نیکو و پسندیده، شکل و صورت

ریشه اسم شمایل

فراوانی اسم شمایل

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام شمایل ثبت نام شده اند.