معنی اسم شمیسا

شمسا ، خورشید ، نور و روشنایی در زند و پازند

ریشه اسم شمیسا

فراوانی اسم شمیسا

در حال حاضر ۱۲ نفر در گهواره با نام شمیسا ثبت نام شده اند.