معنی اسم شهنوش

مرکب از شه ( شاه) + یاد( عسل)

ریشه اسم شهنوش

فراوانی اسم شهنوش

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام شهنوش ثبت نام شده اند.