معنی اسم شکوفا

شکفته شده، غنچه ای که باز شده است، رشد یافته

ریشه اسم شکوفا

فراوانی اسم شکوفا

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام شکوفا ثبت نام شده اند.