معنی اسم شکوه

شأن، حشمت، بزرگی، هیبت، وقار

ریشه اسم شکوه

فراوانی اسم شکوه

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام شکوه ثبت نام شده اند.