معنی اسم شکیلا

شکیل(عربی) + ا (فارسی) دارای شکل زیبا

ریشه اسم شکیلا

فراوانی اسم شکیلا

در حال حاضر ۸ نفر در گهواره با نام شکیلا ثبت نام شده اند.