معنی اسم شیدرخ

خورشید رخ، زیبا رو، بانویی که چهره اش چون خوشید درخشان است.

ریشه اسم شیدرخ

فراوانی اسم شیدرخ

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام شیدرخ ثبت نام شده اند.