معنی اسم شیلا

از نامهای متداول هندی

ریشه اسم شیلا

فراوانی اسم شیلا

در حال حاضر ۱۴ نفر در گهواره با نام شیلا ثبت نام شده اند.