معنی اسم صابره

مؤنث صابر

ریشه اسم صابره

فراوانی اسم صابره

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام صابره ثبت نام شده اند.