معنی اسم طرب آرا

طرب(عربی) + آرا(فارسی) ، آراینده انجمن سرور و خوشحالی، گرم کننده مجلس بزم

ریشه اسم طرب آرا

فراوانی اسم طرب آرا

تا کنون کسی با نام طرب آرا در گهواره ثبت نام نکرده است.