معنی اسم ظفردخت

ظفر(عربی) + دخت(فارسی) مرکب از ظفر( پیروز) + دخت( دختر)

ریشه اسم ظفردخت

فراوانی اسم ظفردخت

تا کنون کسی با نام ظفردخت در گهواره ثبت نام نکرده است.