معنی اسم عاقله

مؤنث عاقل،دارای عقل و فهم زیاد

ریشه اسم عاقله

فراوانی اسم عاقله

تا کنون کسی با نام عاقله در گهواره ثبت نام نکرده است.