معنی اسم عجب نوش

عجب(عربی) + نوش( فارسی) نام زنی در منظومه خسروشیرین

ریشه اسم عجب نوش

فراوانی اسم عجب نوش

تا کنون کسی با نام عجب نوش در گهواره ثبت نام نکرده است.