معنی اسم عرفانه

عرفان(عربی) + ه (فارسی) مرکب از عرفان( معرفت) + ه ( پسوند نسبت)

ریشه اسم عرفانه

فراوانی اسم عرفانه

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام عرفانه ثبت نام شده اند.