معنی اسم عزالنسا

آن که موجب سربلندی زنان است

ریشه اسم عزالنسا

فراوانی اسم عزالنسا

تا کنون کسی با نام عزالنسا در گهواره ثبت نام نکرده است.