معنی اسم عزت ملک

باعث عزت و سربلندی پادشاه، از زنان معروف اواخر دوره ایلخانیان

ریشه اسم عزت ملک

فراوانی اسم عزت ملک

تا کنون کسی با نام عزت ملک در گهواره ثبت نام نکرده است.