معنی اسم غمزه

حرکت چشم و ابرو برای برانگیختن توجه دیگری، کرشمه، ناز

ریشه اسم غمزه

فراوانی اسم غمزه

تا کنون کسی با نام غمزه در گهواره ثبت نام نکرده است.