معنی اسم فائضه

فایضه

ریشه اسم فائضه

فراوانی اسم فائضه

تا کنون کسی با نام فائضه در گهواره ثبت نام نکرده است.