معنی اسم فاسیروس

نام دختر اردشیر درازدست پادشاه هخامنشی

ریشه اسم فاسیروس

فراوانی اسم فاسیروس

تا کنون کسی با نام فاسیروس در گهواره ثبت نام نکرده است.