معنی اسم فایدیم

گل نیلوفر، نام همسر کبوجیه پادشاه هخامنشی

ریشه اسم فایدیم

فراوانی اسم فایدیم

در حال حاضر ۲۶ نفر در گهواره با نام فایدیم ثبت نام شده اند.