معنی اسم فایضه

مؤنث فائض

ریشه اسم فایضه

فراوانی اسم فایضه

تا کنون کسی با نام فایضه در گهواره ثبت نام نکرده است.