معنی اسم فخرالسادات

سبب سربلندی سیدها

ریشه اسم فخرالسادات

فراوانی اسم فخرالسادات

تا کنون کسی با نام فخرالسادات در گهواره ثبت نام نکرده است.