معنی اسم فردخت

مرکب از فر( شکوه) + دخت( دختر)

ریشه اسم فردخت

فراوانی اسم فردخت

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام فردخت ثبت نام شده اند.