معنی اسم فردوس

معرب از فارسی، پردیس بهشت

ریشه اسم فردوس

فراوانی اسم فردوس

در حال حاضر ۲۵ نفر در گهواره با نام فردوس ثبت نام شده اند.