معنی اسم فرسیما

فر(فارسی) + سیما(عربی) دارای سیما باشکوه

ریشه اسم فرسیما

فراوانی اسم فرسیما

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام فرسیما ثبت نام شده اند.