معنی اسم فرنوشا

شکوه و عظمت ابدی

ریشه اسم فرنوشا

فراوانی اسم فرنوشا

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام فرنوشا ثبت نام شده اند.