معنی اسم فریمانه

نام روستایی در نزدیکی سبزوار

ریشه اسم فریمانه

فراوانی اسم فریمانه

تا کنون کسی با نام فریمانه در گهواره ثبت نام نکرده است.