معنی اسم فرینوش

فری( شکوهمند) + نوش( عسل) یا نوش از مصدر نوشیدن( نوشیدن)

ریشه اسم فرینوش

فراوانی اسم فرینوش

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام فرینوش ثبت نام شده اند.