معنی اسم فضه

نقره سیم

ریشه اسم فضه

فراوانی اسم فضه

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام فضه ثبت نام شده اند.