معنی اسم فلک تاج

فلک(عربی) + تاج(فارسی) مرکب از فلک( آسمان) + تاج

ریشه اسم فلک تاج

فراوانی اسم فلک تاج

تا کنون کسی با نام فلک تاج در گهواره ثبت نام نکرده است.