معنی اسم فیروزه

پیروزه نام سنگی قیمتی به رنگ آبی یا سبز

ریشه اسم فیروزه

فراوانی اسم فیروزه

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام فیروزه ثبت نام شده اند.