معنی اسم قدسی

قدس(عربی + ی(فارسی) منسوب به قدس، ملکوتی

ریشه اسم قدسی

فراوانی اسم قدسی

تا کنون کسی با نام قدسی در گهواره ثبت نام نکرده است.