معنی اسم قدسی

قدس(عربی + ی(فارسی) منسوب به قدس، ملکوتی

ریشه اسم قدسی

فراوانی اسم قدسی

تا کنون کسی با نام قدسی در گهواره ثبت نام نکرده است.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا