معنی اسم قدسیه

قدسی

ریشه اسم قدسیه

فراوانی اسم قدسیه

تا کنون کسی با نام قدسیه در گهواره ثبت نام نکرده است.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا