معنی اسم قدیسه

مؤنث قدیس

ریشه اسم قدیسه

فراوانی اسم قدیسه

تا کنون کسی با نام قدیسه در گهواره ثبت نام نکرده است.