معنی اسم قمرالملوک

آن که میان پادشاهان چون ماه می درخشد

ریشه اسم قمرالملوک

فراوانی اسم قمرالملوک

تا کنون کسی با نام قمرالملوک در گهواره ثبت نام نکرده است.