معنی اسم قمرتاج

قمر(عربی) + تاج(فارسی) تاج ماه

ریشه اسم قمرتاج

فراوانی اسم قمرتاج

تا کنون کسی با نام قمرتاج در گهواره ثبت نام نکرده است.