معنی اسم قمرسیما

آن که چهره ای نورانی و زیبا چون ماه دارد

ریشه اسم قمرسیما

فراوانی اسم قمرسیما

تا کنون کسی با نام قمرسیما در گهواره ثبت نام نکرده است.