معنی اسم قمری

نام پرنده ای کوچکتر از کبوتر، یاکریم

ریشه اسم قمری

فراوانی اسم قمری

تا کنون کسی با نام قمری در گهواره ثبت نام نکرده است.